Regulamin ośrodka

MHoliday.
Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu zapewnimy Państwu  pełny zadowolenia i komfortu wypoczynek.

Regulamin obowiązujący w pensjonacie MHoliday

       § 1

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku.

Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Cena na pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

§2

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.

§ 3

Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszego zameldowania.

Niezdanie apartamentu do godziny 10.00 skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 4

Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-7.00.

§ 5

Należy niezwłoczne powiadamiać właścicieli o powstałych szkodach czy awariach.

§6

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 7

Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu, świeczek, używania własnych urządzeń typu grill elektryczny, grzejnik, grzałka oraz smażenia ryb w apartamentach. 

Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 500 zł.

§ 8

Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w apartamentach oraz parkujące samochody.

§9

Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking dla naszych gości jest bezpłatny.

Przewidziano jedno bezpłatne miejsce parkingowe na domek.

Miejsce parkingowe na każde kolejne auto płatne jest 10 zł za dobę.

Ilość miejsca parkingowych jest ograniczona dlatego możliwość  zaparkowania kolejnego auta należy uzgodnić podczas rezerwacji.

§ 10

Za pobyt dodatkowych osób pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy ustalić z właścicielem ośrodka przed przyjazdem).

§11

Przekazanie i zdanie apartamentu następuje w obecności właściciela ośrodka.

§12

Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych (rodziców lub opiekunów).

§13

Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie pensjonatu

Za nocowanie osoby niezgłoszonej pobierana będzie opłata w wysokości 300zł/dobę.

§14

Do naszego ośrodka nie przyjmujemy zwierząt.

§15

Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządców obiektu.

§16

Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi/zarządcy ośrodka.

Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§17

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

§18

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

§19

W przypadku zgubienia klucza do domku, pilota do bramy lub breloka dostępu gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 złotych za każda zgubioną rzecz.

§20

Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.

§21

Prosimy o wynoszenie śmieci z apartamentów do kontenerów na terenie ośrodka.

Należy przestrzegać zasad segregacji odpadów.

§22

W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§23

Na terenie ośrodka zabrania się organizowania urodzin, wieczorów panieńskich, wieczorów kawalerskich itp. 

§24

Ośrodek jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie.

Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, w tym zgodności zachowania z Regulaminem, itp.

Dana te są przetwarzane i rejestrowane przez system przez okres 14 dni po czym są anonimizowane.

§25

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników.

§26

Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka. W przypadku zaniechania tego czynu, Użytkownicy tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.

§27

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie.

§28

W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin Pensjonatu MHoliday.

§29

Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.

Telefony alarmowe

  • POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub 112
  • STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112
  • POLICJA: 997 lub 112
Apartamenty

Sarbinowo

ul. Nadmorska 91
tel. 791 093 876
Domki

Sarbinowo

ul. Spokojna 4
tel. 791 093 876
Biuro

Koszalin

ul. Zacisze 42
tel. 791 093 876
Oferujemy

Noclegi Sarbinowo

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Profesjonalny marketing - smforce.

Scroll to top